Program

RAMOWY PROGRAM VII Ogólnopolskiego KONGRESU geotermalnego

Wtorek 28.09.2021
10:00 – 10:25 – Powitanie – przedstawiciele organizatorów i partnerów Kongresu
10:25 – 10:40 – Otwarcie Kongresu – przedstawiciel Kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
10:40 – 11:40 – Sesja inauguracyjna – Przegląd stanu wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Polsce
 • Stan wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie – M. Hajto (PSG, AGH WGGiOŚ KSE)
 • Stan wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – B. Kępińska (PSG, IGSMiE PAN)
 • Wybrane aspekty ekonomiczne geotermii w Polsce – A. Biedulski (PSG, G-Term Energy)
11:45 – 13:00 – Sesja inauguracyjna, cd. – Geotermia w strategiach i działaniach Rządu RP
 • Energia geotermalna w działaniach i strategiach Rządu RP – I. Zyska, (Pełnomocnik Rządu RP ds. OZE) – Pan Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu RP ds. OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Działania Rządu RP ukierunkowane na rozwój wykorzystania geotermii w Polsce – Pan Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu RP ds. PSP, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Dotychczasowe efekty projektów geotermalnych w Polsce realizowanych dzięki programom rządowym finansowanym przez NFOŚiGW,  inne programy. Obecne inicjatywy – Pan Artur Sz. Michalski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW
13:05 – 13:40 – Sesja okolicznościowa Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
 • Nadanie tytułu Członka Honorowego PSG oraz Medalu Honorowego PSG im. Erazma Syksta
 • 15 lat Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
13:45 – 15:45 – Sesja panelowa – Stan obecny i plany rozwoju ciepłowni i innych instalacji geotermalnych w Polsce

Sesja z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw oraz innych podmiotów z branży geotermalnej

15:50 – 16:35 – Tematyka geotermalna w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej współorganizatorów VII OKG
 • Tematyka geotermalna w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH i plany na przyszłość – A. Sowiżdżał, M. Hajto, B. Tomaszewska, J. Kotyza, W. Górecki (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Tematyka geotermalna w działalności naukowo-badawczej IGSMiE PAN w latach 2017–2021 i plany na przyszłość – W. Bujakowski, B. Tomaszewska, B. Kępińska, L. Pająk, B. Bielec (IGSMiE PAN)
16:35 – 16:40 – Zakończenie 1. dnia obrad
Środa 29.09.2021
8:15-8:55 – Sesja posterowa I
 • Wprowadzenie
 • Ocena potencjału płytkich wód podziemnych „Kościerskiej wyspy morenowej” pod kątem sezonowego magazynowania chłodu i ciepła ATES – G. Lemoine (członek PSG)
 • Określenie efektywnej przewodności cieplnej w testach reakcji termicznej – model obliczeniowy – A. Sapińska-Śliwa, T. Śliwa, K. Rerutko (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Badania przewodnictwa cieplnego na podstawie testów reakcji termicznej – T. Śliwa, A. Gonet, M. Szczytowski (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Ocena możliwości wykorzystania badań sejsmicznych i magnetotellurycznych w projektowaniu instalacji geotermalnych – M. Stefaniuk, A. Cygal, A. Wachowicz-Pyzik, T. Maćkowski, A. Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Właściwości zbiornikowe piaskowców dolnego triasu i dolnej jury w niecce mogileńsko-łódzkiej w świetle wybranych uwarunkowaniach diagenetycznych – A. Kasztelewicz, B. Tomaszewska (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Edukacja MOOC jako kluczowe narzędzie w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Doświadczenie projektu Erasmus+ – A. Kasztelewicz, B. Tomaszewska, M. Tyszer, M. Czubernat (IGSMiE PAN)
 • Budowanie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania energii geotermalnej wśród kluczowych interesariuszy w Polsce – współpraca polsko-islandzka (Projekt EOG, 2020-2024) – B. Kępińska, A. Kasztelewicz, M. Miecznik (IGSMiE PAN), W. Bujakowski (IGSMiE PAN), B. Bielec (IGSMiE PAN), L. Pająk (IGSMiE PAN), B. Tomaszewska (IGSMiE PAN), B. Petursson (National Energy Authority / Orkustofnun), J. Gunnarsson (National Energy Authority / Orkustofnun)
9:00-10:45 – Zadania Państwowej Służby Geologicznej dla rozwoju wykorzystania potencjału geotermalnego Polski.
 • Wprowadzenie – A. Głuszyński (PIG-PIB)
 • Wybrane działania PIG-PIB na rzecz wsparcia geotermii średniotemperaturowej w Polsce – D. Lasek-Woroszkiewicz (PIG-PIB)
 • O wynikach projektu „Młode strefy tektoniczne a warunki geotermalne w Sudetach” poprzedzającego opracowanie atlasu geotermalnego dla obszaru Dolnego Śląska – P. Aleksandrowski (PIG-PIB)
 • Inwestycje geotermalne jako element strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – próba identyfikacji barier rozwoju geotermii w Polsce
  E. Filippovits, M. Socha (PIG-PIB)
 • Wpływ wilgotności gruntów na wartość efektywnej przewodności termicznej na podstawie wyników badań laboratoryjnych – Mateusz Żeruń (PIG-PIB)
 • Rozwój wykorzystania zasobów płytkiej geotermii w Polsce – G. Ryżyński (PIG-PIB)

Prowadzenie: dr Andrzej Głuszyński, zastępca dyrektora ds. służby geologicznej PIG-PIB

10:50-12:30 – Ograniczanie ryzyka w projektach geotermalnych. Propozycje projektu Georisk.
 • Wprowadzenie – dr hab. inż. Beata Kępińskam prof. IGSMiE PAN (IGSMiE PAN)
 • Ograniczanie czynników ryzyka w projektach geotermalnych – propozycje dla Polski (Projekt H2020 GEORISK) – B. Kępińska, A. Kasztelewicz, M.Miecznik, W. Bujakowski, B. Bielec, L. Pająk, B. Tomaszewska (IGSMiE PAN)
 • Dyskusja z udziałem przedsiębiorców geotermalnych

Prowadzenie: dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN

12:50-14:10 – Niekonwencjonalne systemy geotermalne. Prace badawcze realizowane w ramach projektu EnerGizerS
 • Wprowadzenie – dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Projekt EnergizerS – niekonwencjonalne systemy geotermalne CO2-EGS jako systemy energetyczne neutralne dla klimatu – A. Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ KSE), P. Gładysz (AGH WEiP KPPE), L. Pająk (IGSMiE PAN), M. Miecznik (IGSMiE PAN), B. Tomaszewska AGH (WGGiOŚ KSE), A. Chmielowska (AGH WGGiOŚ KSE), M. Sobczyk (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Światowe doświadczenia w wykorzystaniu energii gorących suchych skał – M. Sobczyk, A. Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Wybór parametrów istotnych dla projektowania i wskazania lokalizacji systemu wykorzystującego technologię CO2-EGS – L. Pająk (AGH WGGiOŚ KSE), A. Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ KSE), P. Gładysz (AGH WEiP KPPE), B. Tomaszewska (AGH WGGiOŚ KSE), M. Miecznik, A. Chmielowska (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Analiza ekonomiczna niekonwencjonalnych systemów geotermalnych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym – P. Gładysz (AGH WGGiOŚ KSE), A. Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ KSE), L. Pająk (AGH WGGiOŚ KSE), M. Miecznik (IGSMiE PAN), A. Chmielowska (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Analiza aspektów prawnych dla lokalizacji systemów CO2-EGS w Polsce – B. Tomaszewska (AGH WGGiOŚ KSE), A. Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ KSE), L. Pająk (AGH WGGiOŚ KSE), A. Chmielowska (AGH WGGiOŚ KSE), P. Gładysz (AGH WGGiOŚ KSE), M. Miecznik (IGSMiE PAN)

Prowadzenie: dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH, AGH WGGiOŚ KSE

14:10-15:50 – Potencjał i możliwości wykorzystania infrastruktury ponaftowej oraz technologii stosowanych w przemyśle naftowym w celu zwiększenia zagospodarowania zasobów geotermalnych oraz ciepła Ziemi w Polsce.
 • Wprowadzenie – R. Kudrewicz, SITPNiG
 • Ocena potencjału geotermalnego z wykorzystaniem naftowych danych prospekcyjnych – T. Maćkowski, M. Stefaniuk, K. Domagała, B. Reicher (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Sejsmika i geofizyka otworowa, niezbędny tandem w palecie metod geofizycznych do sukcesu w geotermii – S. Baudzis, V. Massaka (Geofizyka Toruń)
 • Zastosowanie badań laboratoryjnych w zakresie mineralogii, własności petrofizycznych oraz termicznych dla rozpoznania potencjału ciepła Ziemi na przykładzie rejonu Krakowa – A. Przelaskowska (INiG), K. Drabik (INiG), M. Hajto (AGH WGGiOŚ KSE), G. Machowski (AGH WGGiOŚ KSE), G. Ząbek (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Wykorzystanie metod geofizyki otworowej oraz badań laboratoryjnych w zagadnieniach geotermalnych; wybrane przykłady – J. A. Jarzyna (AGH), S. Baudzis (Geofizyka Toruń), M. Janowski (AGH WGGiOŚ KSE), E. Puskarczyk (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Szacowanie przewodności cieplnej na podstawie pomiarów laboratoryjnych i danych geofizyki wiertniczej – A. Przelaskowska, I. Gąsior, K. Drabik (INiG)
 • Zabiegi hydraulicznego szczelinowania dla wspomaganych systemów geotermalnych (EGS) – R. Moska, P. Kasza, M. Czupski, M. Masłowski, K. Wilk-Zajdel (INiG)
 • Geotermia polska 2021. Wystarczy wiercić czy czas na ilościową eksplorację? – B. Papiernik (AGH WGGiOŚ KSE), R. Kudrewicz (PGNiG, SITPNiG)

Prowadzenie: dr inż. Rafał Kudrewicz, SITPNiG

15:55-16:30 – Ciepłownictwo geotermalne – w kierunku poprawy efektywności energetycznej
 • Wprowadzenie –  L. Pająk (IGSMiE PAN)
 • Wpływ charakterystyki odbiorcy na efektywność bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej – L. Pająk (IGSMiE PAN), M. Miecznik (IGSMiE PAN), A. Kasztelewicz (IGSMiE PAN), O. Halas (Slovgeoterm a.s.), T. Medgyes (InnoGeo), B. Petursson (Orkustofnun), K. Midttomme (NORCE), M. Czubernat (IGSMiE PAN), J. Gudmundsson (Orkustofnun)
 • Baza danych wybranych miejskich systemów ciepłowniczych działających w Polsce, Słowacji i na Węgrzech w obszarach występowania korzystnych warunków geotermalnych – M. Miecznik (IGSMiE PAN), L. Pająk (IGSMiE PAN), O. Halas (Slovgeoterm a.s.), T. Medgyes (InnoGeo), A. Kasztelewicz (IGSMiE PAN), M. Czubernat (IGSMiE PAN)

Prowadzenie: dr hab. inż. Leszek Pająk, prof. IGSMiE PAN

16:30-17:05 – Wykorzystanie wód i energii geotermalnej w rolnictwie
 • Wprowadzenie – prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, IGSMiE PAN
 • Hydroponiczne i glebowe uprawy sałaty z wykorzystaniem wody i energii geotermalnej – B. Tomaszewska (IGSMiE PAN, AGH WGGiOŚ KSE), M. Tyszer (IGSMiE PAN), M. Czubernat (IGSMiE PAN), M. Mukti (AGH WGGiOŚ KSE), B. Kępińska (IGSMiE PAN), W. Bujakowski (IGSMiE PAN)
 • WODA-ENERGIA-ŻYWNOŚĆ: Wody geotermalne dla rolnictwa – B. Tomaszewska (IGSMiE PAN, AGH WGGiOŚ KSE), N. Kabay (EGE Univ.), A. Baba (IZMIR IT), M. Bryjak (PWr IPTM), W. Bujakowski (IGSMiE PAN), B. Kępińska (IGSMiE PAN), G. Gocken Akkurt (IZMIR IT), M. Tyszer (IGSMiE PAN), M. Czubernat (IGSMiE PAN), M. Mukti (IGSMiE PAN), A. Kasztelewicz (IGSMiE PAN), H.E. Ökten (IZMIR IT), M.K. Meriç (EGE Univ.)

Prowadzenie : prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, IGSMiE PAN

17:05-17:10 – Zakończenie 2. dnia obrad

 

Czwartek 30.09.2021
8:15-8:55 – Sesja posterowa II
 • Wprowadzenie
 • Stan otworów geotermalnych w Polsce – T. Śliwa, T. Kowalski, P. Buliński, K. Zdziebko (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Dobór technologicznych parametrów wiercenia dla redukcji kosztów wykonywania dużych instalacji z otworowymi wymiennikami ciepła – T. Śliwa, J. Drosik, P. Buliński (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Wpływ wybranych dodatków na przewodność cieplną stwardniałych zaczynów uszczelniających – T. Śliwa, T. Kowalski, M. Ciepielowska, M. Szczytowski (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki
 • Podwyższenie stabilności termicznej płuczek do wierceń geotermalnych poprzez dobór środków chemicznych – B. Jasiński, M. Uliasz, G. Zima, S. Błaż (INiG)
 • Badania przewodności cieplnej płaszcza cementowego z zaczynów przeznaczonych do uszczelniania otworów geotermalnych – M. Kremieniewski (INiG)
 • Zaczyny cementowe o różnym stopniu zasolenia do uszczelniania otworów geotermalnych w rejonie Karpat – Ł. Kut (INiG)
9:00-10:10 – SESJE RÓWNOLEGŁE
Płytka geotermia, pompy ciepła
 • Ocena potencjału wykorzystania systemów pomp ciepła w uzdrowisku Rabka-Zdrój – A. Szulc, B. Tomaszewska (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Pionowy rozkład temperatury w otworach o głębokości do 200 m p.p.t. w świetle danych geotermicznych z otworów głębokich na Dolnym Śląsku – M. Kłonowski (PIG-PIB)
 • Antropogeniczne zmiany temperatury górotworu i wód podziemnych w aglomeracji Wrocławia – M. Kłonowski (PIG-PIB)
 • Transformacja systemów ciepłowniczych miast w oparciu o efektywne ekonomicznie technologie odnawialnych źródeł energii cieplnej w postaci rozproszonej infrastruktury pomp ciepła – D. Dawiec (AGH WGGiOŚ KSE), J. Kotyza (AGH WGGiOŚ KSE), E. Hałaj (AGH WGGiOŚ KSE), P. Jastrzębski (AGH WGGiOŚ KSE), W. Luboń (AGH WGGiOŚ KSE), G. Pełka (AGH WGGiOŚ KSE), P. Smaczna-Żmuda (IZE „Miękinia”)
Wody i energia geotermalna w uzdrowiskach
 • Profesor Andrzej Michalik – odkrywca wysoko zmineralizowanych solanek termalnych (geotermalnych) w Ustroniu – J. Chowaniec (emerytowany pracownik OK PIG-PIB)
 • Uwarunkowania rozszerzenia obszaru górniczego złoża termalnych wód leczniczych Cieplic w Jeleniej Górze – W. Ciężkowski, E. Liber-Makowska (PWr WGGiG)
 • Uniejów – 10 lat pierwszego uzdrowiska termalnego w Polsce – J. Kurpik Geotermia Uniejów), B. Frontczak-Skrzypińska (AGH Lab. Geoenergetyki), A. Sapińska-Śliwa (AGH Lab. Geoenergetyki), T. Śliwa (AGH Lab. Geoenergetyki)
 • Plany rewitalizacji uzdrowiska w Trzebnicy – B. Kiełczawa (PWr KG), W. Ciężkowski (PWr KG), M. Wąsik (UWr ING)
10:15-11:30 – SESJE RÓWNOLEGŁE
Technologie innowacyjne, magazynowanie ciepła
 • Nowatorska geotermia w obiegu zamkniętym – czysta i konkurencyjna energia szerokiego stosowania – E. Ginal-Cumblidge, M. Toews (Eavor Technologies Inc.)
 • Od gruntowych wymienników ciepła do gruntowego magazynu energii – K. Kwiatkowski, J. Garbacik, T. Walczak (Euros Energy Sp. z o.o.)
 • Możliwości magazynowania ciepła w gruncie (BTES) oraz w warstwach wodonośnych (ATES) niecki mogileńsko-łódzkiej – E. Hałaj, L. Pająk, B. Papiernik (AGH WGGiOŚ KSE)
 • Geotermia wspierana biomasą stabilizatorem klastra energii – R. Janowski (Polskie Forum Klimatyczne)
Głębokie otworowe wymienniki ciepła
 • Głęboki otworowy wymiennik ciepła jako alternatywa dla negatywnych odwiertów geotermalnych – opatentowane rozwiązanie opracowane na przykładzie otworu Czarny Potok – W. Bujakowski, L. Pająk, B. Tomaszewska, G. Hołojuch, B. Bielec (IGSMiE PAN)
 • Liczba otworów wiertniczych w Polsce oraz potencjał ich wykorzystania do celów geoenergetycznych – T. Śliwa, T. Kowalski, P. Buliński (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Adaptacja istniejących i zlikwidowanych odwiertów na głębokie otworowe wymienniki ciepła. Technologia wykonania końcowego wyposażenia otworu do pozyskiwania ciepła z górotworu – M. Wolan (Exalo Drilling SA), T. Śliwa2, Ch. Mazur2 (AGH WWNiG Laboratorium Geoenergetyki)
 • Hybrydowa instalacja energetyczna na bazie GOWC Sękowa GT-1 – W. Bujakowski, B. Bielec, B. Kępińska, M. Miecznik, L. Pająk, B. Tomaszewska i in. (IGSMiE PAN)
11:45-13:30 – SESJA PANELOWA – Pompy ciepła w geotermii

Prowadzenie: mgr inż. Grzegorz Burek, Redaktor Naczelny GlobEnergia

13:35-14:15 – Selected current aspects and trends of geothermal energy development in Europe / Wybrane obecne aspekty i trendy rozwoju geotermii w Europie – P. Dumas (European Geothermal Energy Council, EGEC / Europejska Rada Energii Geotermalnej 
14:20-14:50 – Sesja podsumowująca obrady VII OKG
14:50-15:00 – Zakończenie VII OKG

 

 

Pełny plan wraz tematami referatów oraz posterów znajdą Państwo TUTAJ..

28-30 września 2021 

Wydarzenie online

Wydarzenie bezpłatne

WEŹ UDZIAŁ

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

Poprzednia edycja
2019

0
Uczestników
0
Prelegentów
0
Publikacji